Regulamin Forum

I. Postanowienia ogólne.

1. Forum serwisu Podwodny Świat, zwane dalej forum, jest własnością prywatną.
2. Forum jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

II. Uczestnictwo na Forum.

1. W celu pełnego dostępu do zasobów forum oraz korzystania z jego funkcji należy dokonać rejestracji i aktywacji konta.
2. Użytkownik odpowiada za zamieszczone przez siebie treści.
3. Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto na forum. Użytkownik posiadający bez zgody więcej niż jedno konto zostanie usunięty z forum. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno aktywne konto na forum jedynie jeśli wystąpi z prośbą o zgodę na posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta na forum do administratorów forum i odpowiednio uzasadni potrzebę posiadania więcej niż jednego konta.
4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu. Rażące łamanie regulaminu może skutkować usunięciem użytkownika z forum wraz ze skasowaniem konta użytkownika, bez wcześniejszego powiadamiania go o tym fakcie.

III. Zamieszczane wiadomości na Forum.

1. Właściciele forum, osoby je administrujące oraz moderujące nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum.
2. Treści w formie tekstu bądź grafiki zamieszczane przez użytkownika muszą być jego autorstwa. Jeśli treści zamieszczane przez użytkownika stanowią własność innej osoby należy podać źródło oraz autora zamieszczanych treści. W przypadku nie stosowania się do tego punktu zamieszczone treści zostaną usunięte.
3. Nie wolno zamieszczać treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, uwłaczających. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad będzie skutkowało czasową blokadą konta użytkownika, który zamieścił treści, o których mowa, jego zbanowaniem lub usunięciem konta.
4. Zamieszczone treści powinny być zgodne z zasadami polskiej pisowni, zgodnie z zasadami ortografii jak i interpunkcji. Rażące odstępstwa od tego punktu będą skutkowały upomnieniami, a w razie braku reakcji będą wyciągane poważniejsze konsekwencje.
5. Zabronione jest krzyczenie – czyli pisanie wyrazów wielkimi literami. Dotyczy to również tytułu wątku.
6. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem PW bez zgody odbiorcy treści reklamowych oraz wiadomości ogólnie uznawanych za SPAM. Naruszenie powyższego punktu może skutkować ostrzeżeniem, blokadą konta lub w skrajnym przypadku całkowitym wydaleniem z forum.

IV. Zasady umieszczania treści Forum

1. Wszystkie zamieszczane treści muszą być zgodne z niniejszym regulaminem oraz z wyszczególnionymi zasadami obowiązującymi w poszczególnych działach.
2. Jeśli w danym dziale lub dziale tematycznym obowiązują dodatkowe zasady umieszczana treści administrator ma obowiązek zamieszczenia ich we właściwym dziale, a użytkownik ma obowiązek je przestrzegać.
3. Każdy nowy wątek, powinien być zamieszczony w odpowiednim dziale tematycznym. Wątki niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego działu lub jeśli wątek wykazuje cenne wartości merytoryczne zostanie umieszczony w nowym dziale tematycznym uwzględniającym tematykę wątku.
4. Każdy nowy post powinien być zamieszczony w odpowiednim wątku. Posty niespełniające tego warunku będą przesuwane do odpowiedniego wątku lub usuwane, jeśli żaden z wątków nie będzie uwzględniał tematyki postu.
5. Zakazane jest dublowanie wątków oraz postów. Przez dublowanie rozumie się zamieszczeni wątku lub postu o takiej samej treści. Zdublowany post lub wątek będzie usuwany.
6. Zabrania się użytkownikowi tworzenia nowego postu bezpośrednio po swoim poprzednim poście. Od tego jest opcja – edytuj post. Dozwolone jest, aby użytkownik tworzył nowy post po swoim poprzednim poście w przypadku aktualizacji, odświeżenia wątku.
7. Tytuł nowego wątku powinien zawierać krótką informację świadczącą o treści samego wątku.
8. Grafika zamieszczona w poście może mieć maksymalne rozmiar 128KB, można maksymalnie zamieścić 4 grafiki w poście nie przekraczając 192KB. Grafiki zamieszczamy poprzez wybranie ich z lokalnego dysku  Nie wklejamy dodatkowych znaczników [URL], które otwierają niepotrzebnie dodatkową stronę z tą samą, załadowaną już grafiką.
9. Przed założeniem nowego wątku lub przed napisaniem nowego postu, użytkownik jest zobligowany sprawdzić czy na forum nie ma już wątku w zakresie jego problemu, w którym mógłby zamieścić nowy post, lub czy nie ma już odpowiedzi na jego problem.
10. Przed założeniem nowego wątku lub przed napisaniem nowego postu, użytkownik jest zobligowany sprawdzić czy dany dział lub dział tematyczny nie posiada oddzielnych zasad umieszczania w nim postów i wątków. Jeśli takie występują to użytkownik ma obowiązek ich przestrzegać.

V. Upomnienia, ostrzeżenia, kasowanie postów i kont.

1. Upomnienia są to treści przesłane przez moderatora lub administratora za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub umieszczane bezpośrednio w poście, którego upomnienie dotyczy.
2. Upomnienia powinny być egzekwowane przez autora upomnienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ich nadania. Użytkownik ma czas na poprawienie swojego błędu.
3. Ostrzeżenia to doraźny środek informujący o łamaniu regulaminu stosowany przez moderatora lub administratora. Ostrzeżenia stanowią statystkę forum i są odnotowywane na kontach.
4. Użytkownik może otrzymać trzy ostrzeżenia, które nie będą skutkować ograniczeniami. Czwarte ostrzeżenie spowoduje zablokowanie możliwości pisania nowych postów. Kolejne ostrzeżenia powodują zablokowanie możliwości logowania się na forum.
5. Ostrzeżenia nie wygasają po czasie. Usunięcie ostrzeżenia jest możliwe na wniosek użytkownika. Wniosek o usunięcie ostrzeżenia należy kierować do administratorów.
6. Kasowanie konta użytkownika jest możliwe jedynie przez administratora.
7. Skasowanie konta użytkownika następuję w przypadku:

Nagminnego łamania regulaminu. Administratorzy w porozumieniu dokonują skasowania konta użytkownika.
Zablokowania konta przez 6 ostrzeżeń. Decyzję o skasowaniu tego konta podejmują administratorzy.
Na wyraźny wniosek właściciela konta. Konto kasowane jest przed administratora bez konieczności konsultacji z innymi administratorami.

8. Wątki założone niezgodnie z obowiązującymi zasadami będą przenoszone do kosza.
9. Osoby odpowiedzialne za porządek na forum mają możliwość wysłania upomnienia do użytkownika z prośba o dostosowanie postu lub wątku i rozliczyć użytkownika z upomnienia zgodnie z zasadami obowiązującymi na forum.
10. Informacja o usunięciu postu przesyłana jest drogą mailową do autora postu na adres mailowy zarejestrowany na koncie autora postu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Wszystkie zażalenia i uwagi dotyczące regulaminów, działań moderatorów, reklamacji proszę kierować do administratorów.
2. Wszystkie zmiany w regulaminie forum będą podawane do wiadomości użytkowników w dziale ”Regulamin Forum”.
3. Uczestnik ma możliwość w ciągu 14 dni od zamieszczenia zmian w regulaminie oświadczyć o rezygnacji uczestnictwa na forum, co będzie równoznaczne z koniecznością skasowania konta.
4. Korzystanie z forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. Słownik pojęć

1. Administrator jest osobą zarządzającą działaniem forum. To osoba mające pełny dostęp do treści merytorycznych oraz technicznych na forum. Funkcję tę pełni osoba mianowana przez właścicieli forum.

Administrator: ma pełny wgląd w konta użytkowników posiada wszystkie prawa i obowiązki moderatora decyduję o układzie graficznym forum ma techniczną możliwości usunięcia użytkownika nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum
zmiany w zakresie regulaminów winny być omawiane przynajmniej przez dwóch administratorów.

2. Moderator to osoba dbająca i utrzymująca porządek na forum. Egzekwuje przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników. Wybór moderatora leży w kompetencji Administratora. Osoby aktywnie uczestniczące w życiu forum, posiadające odpowiednie kwalifikacje i dobrą opinię mogą zostać moderatorami.

Moderator: ma pełny dostęp do treści zamieszczonych w dziale tematycznym mu podlegającym oraz ich moderowania. Ma prawo dawać ostrzeżenia oraz możliwość przekazania administratorowi wniosku o usunięcie użytkownika
nie ma technicznej możliwości wglądu w wiadomości prywatne przekazywane za pośrednictwem forum.

3. Struktura forum.

Dział – forum, jest to formalne oznaczenia grupy działów tematycznych. Działy tworzone są przez administratora.

Dział tematyczny – czyli subforum, jest to oznaczenie grupy wątków zawartych w odpowiednim dziale wyróżniających się podobną tematyką.

Wątek – jest to nowa dyskusja na konkretny temat umieszczony w odpowiednim dziale tematycznym. Wątek jest otwierany przez nowy post.

Post – czyli wiadomość, jest to pojedyncza wypowiedz użytkownika.

Administartor Forum „Podwodny Świat”.